Geoclim Ανάπτυξη Γεωγραφικού Συστήματος Κλιματικής Πληροφορίας - Γεώκλιμα xorded Υποδομή Χωρικών Δεδομένων Πανεπιστημίου Αιγαίου
Tο έργο "Γεώκλιμα" στοχεύει στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (ΓΣΠ) το οποίο θα παρέχει με διαδραστικό τρόπο στο χρήστη τη δυνατότητα διαχείρισης, ανάλυσης και οπτικοποίησης του συνόλου της πληροφορίας που σχετίζεται έμμεσα ή άμεσα με την κατάσταση του κλίματος και τις εκτιμήσεις για τις μελλοντικές μεταβολές του στην περιοχή της Ελλάδας. Το αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης αφορά στην ανάπτυξη Υποδομής Χωρικών Δεδομένων (Spatial Data Infrastructure) για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Η Υποδομή θα παρέχει σε όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα του Πανεπιστημίου (προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες, ερευνητές, διδακτικό και εργαστηριακό προσωπικό) τη δυνατότητα ολοκληρωμένης διαχείρισης χωρικών δεδομένων ή γεω-αναφερμένων πληροφοριών (γεωγραφικά δεδομένα), με σκοπό τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και την υποστήριξη της έρευνας.
xorded Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λέσβου archipelago Ανάπτυξη και διαχείριση ολοκληρωμένου συστήματος τεκμηρίωσης για τη νησιωτικότητα
Σκοπός του συστήματος είναι η ανάλυση των δεδομένων για την εξαγωγή συμπερασμάτων (όπως για παράδειγμα, ο εντοπισμός επικίνδυνων σημείων, η στατιστική ανάλυση των ατυχημάτων, η μελέτη της αποτελεσματικότητας των έργων συντήρησης, οι συνέπειες της δημιουργίας κόμβων κ.ά). Για την ανάπτυξη του συστήματος χρησιμοποιήθηκε αποκλειστικά ελεύθερο λογισμικό / λογισμικό ανοικτού κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ). Στην εργασία περιγράφονται κυρίως η βάση γεωγραφικών δεδομένων και οι λειτουργίες του συστήματος, σχολιάζονται ζητήματα που αντιμετωπίζονται τόσο σε τεχνικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο ενσωμάτωσης του συστήματος στην καθημερινή λειτουργία των υπηρεσιών, τα συμπεράσματα από τη μέχρι σήμερα λειτουργία του, καθώς και οι μελλοντικές του επεκτάσεις. Archipelago is a documentation system for islands, operates from University of the Aegean and aims at the production, accumulation, archiving and management of items concerning islands and island areas. It includes research documents (such as articles, books, educational material,  videos, etc.) and spatial data (such as Shapefiles, Raster files etc), which are described in detail through metadata. It supports Open Access, is consistent with the international metadata standards (Dublin Core, Inspire) and the development was based on DSpace software. Archipelago consists of:
    1. a Research Material Catalog for discovering journal articles, book references, conference papers, dissertations, multimedia etc and
    2. a Spatial Data Catalog for discovering spatial datasets like Shapefiles and Raster files.

xorded ΓΓΕΤ/Κουπόνια Καινοτομίας για ΜμΕ ide Υποδομές Χωρικών Δεδομένων Πανεπιστήμιων και Ερευνητικών Κέντρων της Δυτικής Μεσογείου - IDE-UNIVERS
Συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες εμπειρογνωμοσύνης για την ανάπτυξη βασικής πλατφόρμας λογισμικού υποστήριξης διαδικτυακών εφαρμογών παροχής γεωγραφικών υπηρεσιών. Geoportal IDE Univers. Research Project funded with contributions of Comissió Europea – Interreg Program III B MEDOCC. IDE-UNIVERS is a research project aiming at creating a Spatial Data Infrastructure (SDI) to encourage access, exchange and interoperability of the huge quantity of information with a geographic reference produced by Universities and Research Centers within their projects and activities. The Project, coordinated by the STSI of the Catalan Regional Government (Generalitat de Catalunya) , is funded with the contribution of the European Commission – Interreg III B MEDOCC Program.
aegeas AEGEAS - Astronaut photograph Exploitation by integrating them into an object-oriented GEographical Analysis and mapping System HERODOT HERO(DOT) eNews, European environmental news
The Aegean Archipelago has attracted the interest of Geographers and Cartographers from the beginning of the 15th century. The reason why this unique area of our planet, the Aegean Archipelago, concentrates the interest of earth scientists is very simple. It is the result of the tectonic activity through the geological periods that formed this exceptional and well-known island complex. Santorini, Nisyros, Lesvos and Milos islands are some of the most impressive tectonic-volcanic islands of the world.
The aims of the AEGEAS proposal are:
1. To reveal the importance of exploiting EO-data, at multiple scales, by integrating them into an object-oriented GIS environment with ancillary information such as: Digital Elevation Models, drainage network, geological maps, tectonic maps etc for assisting geological and tectonic activity analysis and mapping and
2. To contribute to a better understanding of the formation and diachronic evolution processes of the Aegean archipelago islands
Hero(dot)eNews aims at fostering cooperation between European learning communities. By the means of interactive and cooperative creation of an Online-journal treating environmental and economic issues, teachers, students and pupils from the partner countries and all over Europe will be enabled to exchange information, ideas and opinions on e-themes. Hero(dot)eNews seeks to bridge European schools, universities and teacher education by acting as a forum for national and international communication about environmental news.
The target groups for the project will be teachers and pupils in schools together with lecturers and students in initial teacher education institutions. In the Hero(dot)eNews forum, students and teachers will be initiated to foster their own consciousness and responsibility for environmental and economic topics in close contact with both the surrounding society and international peer groups in multimedia-based workspaces. The issues in Geography, Biology, History, and Chemistry will become an integrated wholeness when students and teachers search and select news from mass media, solve problems, communicate with each other and evaluate processes and products.
ICAROS ICAROS - Integrated Computational Assessment via Remote Earth Observation System ICAROS-NET ICAROS-NET - Integrated Computational Assessment via Remote Earth Observation System Network
The aim of this methodological research project is the assimilation of the three data sources (in situ measurements, Earth observation and simulation modelling) to develop links between the three basic data types through an open-ended integrated computational environment. ICAROS NET aims at the development and demonstration of a networked interactive computational environment that allows the integration and fusion of environmental information from remote sensing observations, ground air quality measurements, and pollution transport models in order to minimize uncertainty in decision-making regarding operational air pollution control and abatement. The goal is to maximize cost-effectiveness of urban management, increase the reliability of environmental monitoring and enhance quality of life in European cities. This telematic network will be applicable to on-line monitoring of air quality and atmospheric incidents alert at the regional and urban scales; it will also support the harmonisation of air quality management in the EU.
GeoBASE GeoBASE - Professional training in fundamentals of Geographical Information Systems (GIS) GEO GEO.NET Project
GeoBASE develops a basic GIS introduction prototype course with a standardized European certificate made available to all customers of the involved training institutions on a regular basis. Main customer groups are workers from SME's, public administration as well as unemployed people seeking re-qualification.
Consortium partners come from Austria, Germany, Greece, Hungary, Italy, Netherlands, and Spain.
GEO.NET aims to promote the use of Geographical Information (GI) over the Internet!
Using the Internet's user interface, the World Wide Web (WWW), to deal with 'Geographical' questions requires advanced techniques which are only now becoming available to the online community. GEO.NET primarily addresses school, students and teachers. We feel this is an efficient way to get the word out, to tell as many people as possible that the world of geographical information is changing. Paper maps, atlases and other 'static' spatial media are going the way of the phone book and postal letter, they are increasingly supplemented and replaced by interactive online media. GEO.NET attempts to provide an educational opportunity for everybody who needs to work with.
Seismic-safety Seismic-safety planning in an island context: The case of Chios, Kos and Nissyros Islands Terraced-lands Terraced lands for agriculture in mountainous areas: a pilot project in the islands of NE Aegean
The aim of the project was to draft guidelines for seismic safety planning for island regions. The project was focused on the Aegean Archipelagos and the islands of Chios, Kos and Nissyros were investigated as case studies.
The Aegean Archipelago is composed by more than 1000 islands, which immensely vary in terms of their size, geomorphology, structural geology, seismicity, demography, built environment, urbanisation and development patterns. This clearly poses the need of a diversified seismic safety planning rationale, more or less on a case-to-case basis. In other words, it is strongly believed here that the study of the Aegean island setting, under this analytical and policy perspective is of a significance that exceeds local-regional boundaries and assumes an international relevance.
Man-made terraces meant for agricultural use are found in the whole Aegean archipelago since ancient times. In a research, having the character of a pilot study, we tried to make an holistic approach, considering the characteristics of both the physical and the social environment. We focused on 23 islands of the SE Aegean (21 within the Dodecanese complex and two in the Cycladic one). The basic question was how land was managed so that stony slopes were transformed into arable land, and how this management evolved with time until nowadays.
Chromostereoscopic-method Investigation of the possible application of the chromostereoscopic method in the 3-dimensional illustration of geographical data. Pilotic application in Lesvos Island, Greece. Petrified-Forest International promotion of the National History Museum of the Petrified Forest of Lesvos via the Internet
The aim of the project was to investigate the application of the Chromo-Stereoscopic Method for the cartographic 3D visualisation of geographical data. The method was applied into Lesvos Island, Greece and resulted to the creation of several Chromostereoscopic Maps. The aim of the project was the development of the WWW-site for the International promotion of the National History Museum of the Petrified Forest of Lesvos via the Internet.
Air-pollution Modernization, improvement of siting and extention of the air pollution - monitoring stations of the PERPA network in Athens by a new method of analysis of high spatial resolution satellite imagery.    
The aim of the project was to investigate the possible improvement of siting and extention of the air pollution - monitoring stations of the PERPA network in Athens by the exploitation of high spatial resolution satellite imageries.

 


 
sfiga kali                Design & Development © Cartography & Geoinformatics Laboratory